Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opera na Zamku w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Opery na Zamku w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 2020.11.12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.11.12

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.11.10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Markiewicz-Czaus adres poczty elektronicznej: amarkiewicz-czaus@opera.szczecin.pl dzwoniąc na numer telefonu +48 91 43 48 122. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Opera na Zamku w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Dojście do Opery na Zamku w Szczecinie
Opera na Zamku w Szczecinie znajduje się w budynku Zamku Książąt Pomorskich. Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ul. Kuśnierskiej, drugie od strony ul. Korsarzy przez Dziedziniec Menniczy. Oba wejścia prowadzą do Dziedzińca Dużego Zamku Książąt Pomorskich.  Z Dziedzińca Dużego można wejść do części dla widzów wejściem oznaczonym literą A, K i C, a do części dla administracji wejściem oznaczonym literą H.  Z wejścia oznaczonego literą C i H mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Przy schodach do wejścia H znajduje się winda dla wózków obsługiwany przez pracownika portierni.  Wejście C jest otwierane podczas każdego wydarzenia Opery.

Wejście do Opery na Zamku w Szczecinie

Część dla widzów
Wejście dla widzów opery znajduje się na poziomie parteru, w wejściu oznaczonym literą A. Drzwi dwuskrzydłowe otwierają się do wewnątrz. Kasa biletowa Opery oraz szatnia również są na tym samym poziomie. Budynek ma pięć poziomów (poziom -1, parter, I piętro, II piętro, III piętro), na które osoba z niepełnosprawnością może się dostać korzystając ze zlokalizowanej szklanej windy. Winda prowadzi na widownię sali głównej, sali kameralnej i galerii o. gdzie odbywają się wydarzenia artystyczne oraz spotkania z artystami, występy i wydarzenia towarzyszące oraz toalety dla osób, w tym także niepełnosprawnych.  Możliwy jest przejazd w windzie osoby poruszającej się na wózku i osoby towarzyszącej.

Widownia sceny głównej podzielona jest na:

  • Parter
  • Balkon
  • Balkon Lewy
  • Balkon Prawy

Część  administracyjna
Wejście do części administracyjnej znajduje się w wejściu oznaczonym literą H. Po wejściu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich konieczne jest skorzystanie z windy umieszczonej zaraz przy wejściu, po lewej stronie. Winda obsługiwana jest przez pracowników portierni Opery na Zamku,  umiejscowionej po lewej stronie od wejścia H, na górze schodów. Poruszanie się po części administracyjnej opery umożliwia winda, która znajduje się na wprost portierni (możliwy przejazd jednej osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim i dwóch osób towarzyszących). Pracownicy Opery zawsze pozostają do dyspozycji widzów i gości.

Toalety
Toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na poziomie -1, I piętrze, III piętrze – część dostępna dla widzów toalety znajdują się w skrzydle zachodnim Zamku Książąt Pomorskich. W części administracyjnej toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na I i II piętrze skrzydła zachodniego Zamku Książąt Pomorskich. 

Ewakuacja
W przypadku ewakuacji opery, pracownicy pełniący dyżur dyrekcyjny podczas wydarzeń zadbają o bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością - zgodnie z zasadami instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W trakcie ewakuacji niemożliwe jest korzystanie z wind.

Dodatkowe informacje
Przed budynkiem przy ul. Korsarzy wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
Wyznaczeni pracownicy Opery na Zamku, pełniący dyżur podczas wydarzeń zawsze są do dyspozycji Widzów i służą informacją. Ubrani są oni w ciemne stroje, a na szyi mają zawieszone identyfikatory.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Opera na Zamku
Data utworzenia:2020-11-10
Data publikacji:2020-11-10
Osoba sporządzająca dokument:Opera
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2961