Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

DAG.01.2023_Sprzedaż nakładów na przedmiot dzierżawy stanowiący halę Opery na Zamku przy ul. Energetyków 40

15 maja 2023
Czytaj więcej o: DAG.01.2023_Sprzedaż nakładów na przedmiot dzierżawy stanowiący halę Opery na Zamku przy ul. Energetyków 40

PZ/3/2022 „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

Zapraszamy do udziału w postepowaniu: „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, w szczególności w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na stronie internetowej https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf.

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

26 stycznia 2023
Czytaj więcej o: PZ/3/2022 „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

PZ/2/2022 Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPotralu, do dnia 24.10.2022 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2022 o godzinie 11:00

Otwarcie ofert następuje w miniPortalu i polega na odszyfrowaniu ofert poprzez wybór opcji „Deszyfrowanie” i otwarcie ofert.

10 października 2022
Czytaj więcej o: PZ/2/2022 Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku