Zamówienia o wartości powyżej 130 000 PLN

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PZ/3/2022 „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

2023-01-26

Zapraszamy do udziału w postepowaniu: „Świadczenie usług noclegowych w apartamentach dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku”

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”, w szczególności w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na stronie internetowej https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf.

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

PZ/2/2022 Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2023 roku

2022-10-10

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPotralu, do dnia 24.10.2022 do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2022 o godzinie 11:00

Otwarcie ofert następuje w miniPortalu i polega na odszyfrowaniu ofert poprzez wybór opcji „Deszyfrowanie” i otwarcie ofert.

PZ.1.2022 Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2022 roku

2022-01-17

Opera na Zamku w Szczecinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

„Świadczenie usług hotelarskich dla Opery na Zamku w Szczecinie w 2022 roku”

Nr postępowania: PZ/1/2022

Tryb postępowania: podstawowy bez negocjacji

Podstawa prawna – art. 275 pkt 1) w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

 Zamówienie realizowane ze środków własnych

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPotralu, do dnia 28.01.2022 r., godz. 11:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.01.2022 r. o godz. 12:00.

Otwarcie ofert następuje w miniPortalu i polega na odszyfrowaniu ofert poprzez wybór opcji „Deszyfrowanie” i otwarcie ofert.

w dniu 28.01.2022 r. opublikowano:

INFORMACJĘ O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

w dniu 28.01.2022 r. opublikowano:

INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT

w dniu 23.02.2022 r. opublikowano:

INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZ. II

w dniu 10.03.2022 r. opublikowano:

INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZ. I

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:o
Data utworzenia:2020-10-16
Data publikacji:2020-10-16
Osoba sporządzająca dokument:o
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10098